2. Notulen van de ALV van 10-03-2020

Notulen Algemene Ledenvergadering van 10-3-2020

 

Aanwezig:        42 Leden incl. Bestuur (5)

 

 1. Opening en mededelingen

De voorzitter Hans Dekkers opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen en licht de agenda toe a.h.v. een PowerPointpresentatie.

Dit jaar staat in het teken van het 1e Lustrum; Fred licht toe dat het feest in principe alleen bedoeld is voor leden en dat partners van leden zich wél kunnen inschrijven, maar pas mee kunnen doen als er minder dan 100 leden staan ingeschreven. Verder wordt gewezen op de publicatie over e.e.a. in de Ertepeller van begin april.

 1. Notulen van de bijzondere ledenvergadering van 12-03-2019

         De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

 1. Verslag van de Penningmeester over boekjaar 2019

Het boekjaar 2019 kan met recht in meerdere opzichten een zeer goed jaar worden genoemd; immers :

 • Er is een positief resultaat geboekt van ruim €3.900,- vooral door
  • Toename van de baromzet van ruim € 1.000,-
  • Toename van Linedance met ruim € 3.000,-.
 • Door dat mooie resultaat is het vermogen gegroeid van ruim € 9.000,- tot ruim € 13.000,-.
 • Het ledental is per saldo met maar 9 leden afgenomen.
 • De activiteiten waren over het algemeen zeer goed bezocht.

Daartegenover staat dat

 • De huisvestingskosten zijn gestegen, omdat we nu een vaste werkster hebben die de Instuif regelmatig schoon maakt;
 • Er nog steeds 35 leden zijn die hun contributie NIET automatisch laten incasseren, wat de vereniging veel extra tijd kost
 1. Verslag van de kascommissie

De kascommissie, bestaande uit  W. Stuy, C. Leeuwis en reserve W. Hobé rapporteert aan de ALV dat zij de boeken heeft gecontroleerd en de financiële administratie in orde heeft bevonden; de kascommissie adviseert de ALV om de décharge te verlenen aan de penningmeester; aldus geschiedt.

 1. Benoemen Kascommissie

Statutair treedt W. Stuy af als lid van de kascommissie. De nieuwe kascommissie bestaat uit W.Hobé en C. Leeuwis; als reserve meldt zich ter vergadering aan S. ten Brink.

 1. Bestuursverkiezing

Statutair zijn dit jaar aftredend Rinus Roks en Peter van Leeuwe. Rinus Roks is niet meer herkiesbaar en gezien het feit dat het bestuur al behoorlijk lang zonder Rinus draait, zal die vacature ook niet meer worden opgevuld. Peter van Leeuwe is wél herkiesbaar; de ALV stemt in met zijn benoeming voor een 2e termijn als penningmeester.

Omdat Tini en Hans Dekkers dit jaar zullen verhuizen naar Zuid-Limburg, treden zij tussentijds af en ontstaan er vacatures voor voorzitter en één voor algemeen bestuurslid. Vanwege de korte tijd was het onmogelijk de ALV hiervan vóór de vergadering op de hoogte te brengen, daarom stelt het bestuur voor om leden die zich kandidaat willen stellen zich uiterlijk 1-5-2020 te melden bij het bestuur. Op dit moment hebben zich 2 leden aangemeld, t.w. Marjo Schilt en Fred Kuijvenhoven.

Indien er zich nog meer kandidaten aanmelden zal er op 5-5-2020 een extra ALV worden gehouden. Blijft het bij deze 2 dan zou Marjo Schilt de nieuwe secretaris willen worden en Fred Kuijvenhoven de nieuwe voorzitter. De ALV stemt in met het zojuist voorgestelde. Fred licht toe dat voor de vacature algemeen bestuurslid gezocht wordt naar iemand die als “beheerder” van de Instuif de hele logistiek voor zijn/haar rekening neemt; leden die op dat vlak nu al actief zijn kunnen gewoon door blijven gaan met hun activiteiten.

Omdat zowel de website van de Ertepeller als het 2-maandelijkse blad hét bindmiddel  zijn van onze vereniging moeten beide organen absoluut blijven voortbestaan. Tot nu toe deden Hans en Tini dat, maar gezien hun vertrek zullen anderen dat op moeten pakken, daarom wordt gevraagd of iedereen, die daar enige affiniteit mee heeft, zich te melden. Hans en Tini werken gegadigden graag in.

 1. Begroting 2020

De begroting 2020 laat weliswaar een verwacht tekort zien van € 1.250,-, maar als we de éénmalige kosten van het lustrum buiten beschouwing laten zal het resultaat van 2020 wederom erg riant zijn. De contributie hoeft dan ook niet te worden verhoogd en blijft € 30,- voor het 1e lid en € 27,50 voor het 2e lid woonachtig op hetzelfde adres.

 1. Vooruitblik 2020

Ook dit jaar staan er weer tal van activiteiten op het programma  zoals:

 • Diverse bingoavonden
 • Gezellige avonden
 • Dagtocht Zeeland incl. diner
 • 5 daagse vakantiereis naar de Ardennen
 • Busreis naar André Rieu incl. diner
 • BBQ
 • Kerstbrunch
 • Lustrum

 

 1. Rondvraag
 • Uit de zaal wordt gevraagd waarom er geen ledenpasjes meer worden uitgegeven. Peter antwoordt hierop dat aan de ene kant het maken van pasjes relatief duur is, en aan de andere kant het pasje eigenlijk weinig meerwaarde heeft voor de leden.
 • De makers van de website, ons blaadje en alles dat de bestuursleden het afgelopen jaar hebben gedaan wordt bij monde van een van de leden gecomplimenteerd met hun werk ; waarmee de zaal van harte instemt.

Voordat de vergadering wordt gesloten neemt Peter het woord om namens alle leden de aftredende bestuursleden Hans en Tini te bedanken voor hun jarenlange inzet voor de Ertepeller. Als dank overhandigt hij beiden een kleine attentie; de attentie voor de afwezige Rinus zal hem thuis worden overhandigd.

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit Hans Dekkers de vergadering.

Nagekomen

Na sluiting van de vergadering meldt zich een lid die de redactie van de Ertepeller op zich wil nemen.

Een ander lid vraagt of de leden beter geïnformeerd kunnen gaan worden over zaken die ouderen aangaan en dan specifiek wat er op landelijk niveau speelt.

 Tevens wordt geopperd of het wellicht handig is dat één van onze leden óók lid van de ANBO wordt om zo gebruik te kunnen maken van aanbiedingen.