Algemene Leden Vergadering 25-3-2021

 

Omdat het bij het maken van deze Ertepeller nog niet zeker was of de geplande Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2021 kan doorgaan heeft het bestuur een alternatief bedacht, waarbij we toch een soort ALV houden en u óók uw stem kan laten horen. Dat doen we door onderstaande uitgebreide agenda en bij een paar agendapunten u te vragen te stemmen via een stemformulier. Dit formulier kunt u na invulling deponeren in de brievenbus bij de Instuif.

U kunt zich die moeite ook besparen door het stemformulier op onze website in te vullen

1. Opening en mededelingen

Helaas kon het geplande lustrumfeest in november vorig jaar niet doorgaan. Omdat er op dit moment nog niet te zeggen is wanneer er weer evenementen    mogen worden georganiseerd voor grotere groepen is het bestuur van mening dat qua intentie wat vreemd is als we bijv. in november dit jaar alsnog een lustrumfeest houden. Daarom heeft het bestuur besloten om in de begroting voor 2021 géén geld te reserveren voor een uitgesteld lustrum. Er is en blijft uiteraard geld beschikbaar om “ooit” (hopelijk najaar 2021) iets anders voor onze leden te organiseren. U hoort daar later nog meer over.

 

2. Notulen van 10-03-2020 van de ALV

Elders op de site vindt u de notulen van de vorige ALV. Op het stemformulier kunt u aangeven of u akkoord bent met de notulen of niet.

 

3. Verslag van de penningmeester over het boekjaar 2020

 Zie elders op de site voor het verslag van de penningmeester.

 

4. Verslag door de kascommissie

Zie elders op de site het verslag van de kascommissie; graag uw instemming. stemformulier

 

5. Benoeming kascommissie

De kascommissie bestond uit W. Hobé (aftredend) en C. Leeuwis met als reserve S. ten Brink. Door het aantreden in het bestuur van Sonja ten Brink is een kascontrolelid extra weggevallen. Het bestuur acht het niet wenselijk dat een bestuurslid deel uit maakt van de kascontrole. We zoeken dus een regulier lid voor een periode van 3 jaar, waarvan het 1e jaar als reserve, en een tweede lid voor de periode van 2 jaar als lid. Op deze wijze lopen we weer in de pas voor het normale verloop van de termijnen van de kascontroleleden.  Geef u op via het stemformulier

 

6. Bestuursmutatie (secretaris en Alg. Bestuurslid

  •  Tot nu toe kon een bestuurslid maar 1 keer herkozen worden. Het bestuur stelt voor om die beperking te schrappen, zodat een bestuurslid dat zich nog langer wil inzetten voor onze vereniging gewoon weer kan worden herkozen. stemformulier
  • Marjo Schilt heeft na de ALV van vorig jaar de taak van secretaris van mij overgenomen en mijn tijd volgemaakt. Per deze ALV zou de functie pas vacant zijn geworden. Het bestuur vraagt u daarom of u akkoord gaat met de benoeming van Marjo Schilt voor haar eerste termijn als secretaris. stemformulier
  • Cobie van der Lugt is aftredend, maar stelt zij zich wederom herkiesbaar. Het bestuur vraagt of u akkoord gaat met haar herbenoeming  stemformulier

 

7. Begroting 2021

De begroting 2021 is opgezet met in acht name van het feit dat een aantal activiteiten pas in het 2e kwartaal zullen kunnen worden opgestart. Dienovereenkomstig is de begroting per onderdeel aangepast en leidt tot een lager resultaat dan over geheel 2020 was begroot.

 

8. Vooruitblik 2021

Nog nooit eerder is het plannen van activiteiten zo onzeker geweest als dit jaar. Toch heeft het bestuur een jaarplan gemaakt met de bekende ingrediënten als bingo, gezellige avonden, BBQ, bustochten enz. Welke van deze activiteiten door kunnen gaan hangt helemaal af van de beperkingen die we door de overheid krijgen opgelegd en die kunnen van week tot week veranderen. Daarom houden we voorlopig vast aan ons eerder gepresenteerde activiteitenplan en laten we z.s.m weten wat er wel en niet doorgaat. Dit doen we via onze website, dus kijk daar af en toe eens op en informeer medeleden die de website niet kunnen raadplegen.

Wat onze vaste activiteiten betreft overwegen we om de avondactiviteiten ( dammen en kaarten) naar de middag te verplaatsen. We horen graag of u dat een goed idee vindtstemformulier

 

9. Rondvraag

Heeft u nog vragen of opmerkingen, zet ze op het stemformulier of op de site.