Lidmaatschap

De Ertepeller maakt onderscheid in leden, aspirant-leden en niet-leden.

Leden zijn zij die in de ledenadministratie staan vermeld en hun contributie hebben betaald.

Aspirant-leden zijn zij die éénmalig geheel vrijblijvend gedurende 2 volle kalendermaanden dezelfde voordelen genieten als leden, zonder daarvoor contributie te hoeven betalen.

Iedere persoon die géén lid is of géén aspirant-lid, wordt beschouwd als niet-lid.

 

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en loopt van 1 jan t/m 31 december en wordt ieder jaar stilzwijgend met 1 jaar verlengd tenzij het lidmaatschap wordt beëindigd.

 

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 30,- per jaar voor het eerste gezinslid en € 27,50 voor het tweede gezinslid en wordt in principe geïnd per automatische incasso. Leden die er bewust voor kiezen géén machtiging te geven voor automatische incasso, moeten hun contributie uiterlijk vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar hebben overgemaakt.

Nieuwe leden die zich aanmelden ná 1 november betalen over dat kalenderjaar géén contributie.

 

Aspirant-leden

Niet-leden kunnen zich éénmalig aanmelden als aspirant-lid en betalen daarvoor géén contributie. Aspirant-leden mogen gedurende 2 volle kalendermaanden deelnemen aan alle activiteiten die door de Ertepeller worden georganiseerd. Aspirant-leden betalen dezelfde bijdrage als leden voor die activiteiten waar een eigen bijdrage voor moet worden betaald. Een aspirant-lid dat na 2 maanden besluit géén lid te worden kan niet meer deelnemen aan de reguliere activiteiten, maar kan wél als niet-lid (introducee) meedoen aan een éénmalige activiteit waarvoor een eigen bijdrage geldt.

 

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden beëindigd door opzegging; opzeggingen moeten uiterlijk 31 december bij de Ertepeller binnen zijn.

Bij overlijden wordt het lidmaatschap, nadat de Ertepeller daarvan op de hoogte is gebracht beëindigd per overlijdensdatum; over het resterende kalenderjaar wordt géén restitutie van het lidmaatschapsgeld gegeven.