GEDRAGSCODE

 

(Behorende bij het Huishoudelijk reglement van seniorenbond “de Ertepeller”)

 

Inleiding

 

Seniorenbond “de Ertepeller” wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht capaciteiten, culturele achtergrond, geaardheid, sekse of leeftijd. Om dit mogelijk te maken hebben we in de praktijk ondervonden dat het nodig is een aantal regels met elkaar af te spreken hoe we met elkaar omgaan. Dit heeft geleid tot deze gedragscode die we in de praktijk willen hanteren. Het is bedoeld voor onze leden en andere belanghebbenden bij onze vereniging om hierin terug te vinden wat er van haar/hem verwacht wordt maar ook wat zij/hij van de vereniging mag verwachten. Daarom vinden we het als vereniging belangrijk deze vast te leggen in een document. Het is een dynamisch document dat telkens zal worden getoetst aan de dagelijkse praktijk en dat zal worden aangepast indien de praktijk hier om vraagt.

 

Definities

 

Wat verstaan we eigenlijk onder waarden en normen van onze vereniging?

Waarde : een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven.

We hebben met elkaar de volgende waarden afgesproken:

 • Wij doen het samen
 • Wij zijn open en eerlijk
 • Wij willen de beste zijn
 • Wij kijken naar buiten

Norm : een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen en waaraan we het gedrag van de betrokkenen kunnen toetsen.

In aansluiting op de in artikel 8 van de statuten genoemde rechten en plichten van de leden spreken we met elkaar de volgende gedragsregels af waaraan alle leden zich dienen te houden.

 

Gedragsregels

 

 1. Respect voor iedereen in de omgeving is essentieel. Respect wordt verdiend met goed gedrag. Een verenigingslid gebruikt geen onbehoorlijk (discriminerend) taalgebruik. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uit den boze, pesten kan niet worden geaccepteerd.
 2. Een verenigingslid of overige belanghebbenden bij onze vereniging heeft/hebben respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid of overige belanghebbenden is/zijn aansprakelijk voor door haar/hem/hen aangerichte schade.
 3. Eigendommen van de vereniging – waar onder begrepen goederen, middelen en persoonsbestanden –worden, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), uitsluitend gebruikt ten dienste van de vereniging.
 4. Besluiten van het bestuur of andere organen van de vereniging worden op een behoorlijke wijze nageleefd. Meningsverschillen worden via de daartoe geëigende kanalen binnen de vereniging uitgewisseld en beslecht en zeker niet via de publiciteit.
 5. De standpunten van de vereniging worden te allen tijde gerespecteerd. Dit zijn de kaders waarbinnen externe vertegenwoordigingen namens de vereniging optreden.
 6. De goede eer en naam van de vereniging wordt nimmer publiekelijk aangetast of ter discussie gesteld in de publiciteit. Dit geldt ook voor de integriteit van personen binnen de vereniging.
 7. De vertrouwelijkheid van informatie wordt niet geschonden.
 8. Leden van de vereniging geven geen juridische adviezen aan andere leden namens de vereniging.
 9. Leden die namens de vereniging optreden zijn niet onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen.
 10. Een verenigingslid of overige belanghebbenden bij onze vereniging dient/dienen een medelid te corrigeren in het geval dit medelid of overige belanghebbenden deze gedragsregels overtreedt/overtreden.

Sancties

Het bestuur is krachtens artikel 8 lid 2 c van de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging aan leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden zich niet houden aan de gedragsregels uit deze code.

Sancties kunnen (in oplopende zwaarte bij herhaling van overtreding) bestaan uit:

 1. Berisping
 2. Schorsing
 3. Royement

 

Papendrecht, 11-02-2020