HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Behorend bij de statuten van seniorenbond “de Ertepeller”

 

DEFINITIES

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 9 lid 1 en in artikel 12 lid 1 van de statuten, te weten het bestuur van de vereniging.

Contributie: de jaarlijks te betalen bijdrage aan de vereniging zoals bedoeld in artikel 8 lid 2 sub a van de statuten.

Donateurs: door het bestuur toegelaten natuurlijke personen, rechtspersonen of personenvennootschappen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te ondersteunen zoals bedoeld in artikel 7 van de statuten.

Gedragscode: regels waaraan elk lid zich dient te houden zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 sub a van de statuten.

Lid of leden: een lid of leden zowel de gewone leden, bedoeld in artikel 4 lid 2 van de statuten, als de ereleden, bedoeld in artikel 4 lid 3 van de statuten, als de leden van verdienste, bedoeld in artikel 4 lid 4 van de statuten, voor zover bij of krachtens de statuten geen nader onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt.

Statuten: de statuten van seniorenbond “de Ertepeller”

Vereniging: seniorenbond “de Ertepeller” zoals bedoeld in artikel 2 van de statuten

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 2

 1. Het bestuur stelt de wijze van aan-afmelding en registratie van leden vast.
 2. Leden dienen de voor de vereniging relevante wijzigingen in de persoonlijke

situatie door te geven aan de centrale ledenadministratie.

Artikel 3

Het lidmaatschap kan een aanvrager alleen geweigerd worden om gewichtige redenen of wanneer een eerder lidmaatschap van de aanvrager is beëindigd door opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging.

Artikel 4

Leden verplichten zich te houden aan de geldende gedragscode zoals gemeld in artikel 19, lid 2 sub a van de statuten en de aanvullingen daarop.

Artikel 5

Leden van de vereniging nemen op eigen verantwoordelijkheid deel aan activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, mede-georganiseerd of aan de leden worden aanbevolen. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tenzij deze direct op de wet berust.

 

SCHORSING

Artikel 6

 1. Overeenkomstig artikel 6 lid 7 van de statuten kan elk lid te allen tijde door het bestuur worden geschorst.
 2. Schorsing dient schriftelijk per aangetekende post plaats te vinden met melding van de reden(en).

3             Een lid kan worden geschorst wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer:

 1. het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
 2. het lid niet meer voldoet aan de vereisten, aan het lidmaatschap gesteld;
 3. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen, gedragscode of besluiten van (organen van) de vereniging;
 4. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
 5. het lid onder curatele wordt gesteld, alsmede wanneer door een

                             rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van de lichamelijke of geestelijke      

                             toestand van het lid een bewind over één of meer van zijn goederen wordt

                             ingesteld.

4             Schorsing betekent onmiddellijke opschorting van alle rechten en plichten binnen de vereniging overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 8 van de statuten.

 

DONATEURS

Artikel 7

 1. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging steunen met een jaarlijkse financiële bijdrage. Zij hebben binnen de vereniging geen andere rechten en verplichtingen dan die volgens de statuten en/of dit reglement zijn toegekend.

2             Het donateurschap eindigt:

 1. door diens overlijden
 2. door opzegging door de donateur;
 3. door opzegging door de vereniging.

3             De opzegging door de donateur dient schriftelijk of langs elektronische weg aan het bestuur plaats te vinden tegen het einde van een boekjaar, uiterlijk vóór één december van het betreffende boekjaar.

4             De opzegging door de vereniging dient schriftelijk of langs elektronische weg plaats te vinden tegen het einde van een boekjaar, uiterlijk vóór één december van het betreffende boekjaar.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur; een besluit van het bestuur tot opzegging van het donateurschap behoeft een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. De betrokken donateur wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.

5             Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige leden doet het donateurschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.6             Wanneer het donateurschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

6 Wanneer het donateurschap in de loop van een boekjaar eindigt , blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

CONTRIBUTIE

Artikel 8

 1. De ALV stelt, op voorstel van het bestuur, de wijziging van de contributie vast.
 2. De contributie is verschuldigd per jaar. Het bestuur stelt de wijze vast waarop de contributies worden geïnd.

 

SUBSIDIES/ GIFTEN

Artikel 9

Een subsidie/gift komt ten goede aan de vereniging tenzij de schenker/subsidieverstrekker anders heeft bepaald.

 

LEDENBLAD

Artikel 10

 1. Het lidmaatschap geeft recht op het ontvangen van één exemplaar van elk nummer van het ledenblad. Bij meerdere lidmaatschappen op een adres wordt in beginsel één blad verstrekt .
 2. De bezorging van het ledenblad vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 11

 1. De voorzitter tijdens de vergadering:

-             is verantwoordelijk voor het in acht nemen en naleven van de statuten en het reglement door de deelnemers aan de vergadering; geschorste leden hebben geen toegang tot de vergadering;

-             leidt de vergadering, zorgt dat deze op de vastgestelde tijden aanvangt, regelt en handhaaft de orde bij de beraadslagingen;

-             verleent het woord, bevordert dat een spreker ongestoord het woord kan voeren, kan korte zakelijke interrupties toestaan, roept een spreker tot de orde die naar zijn oordeel van het onderwerp afwijkt of die beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen gebruikt, en kan deze het woord ontnemen;

-             kan een deelnemer aan de vergadering die zich bij herhaling schuldig maakt aan wangedrag, het recht van verdere deelname aan de vergadering ontzeggen, en kan toehoorders of vertegenwoordigers van de pers die zich naar zijn oordeel hinderlijk gedragen en zich niet voegen naar zijn aanwijzingen, opdragen terstond de vergaderruimte te verlaten;

-             doet desgewenst voorstellen voor beperking van spreektijd of van het aantal termijnen waarin het woord zal worden gevoerd, tot schorsing van de beraadslagingen;

-             bevordert de voortgang van de vergaderingen onder meer door de vraagpunten aan te geven waarover beslist moet worden, door discussies samen te vatten en door het formuleren van de te nemen besluiten.

 1. De secretaris van de vergadering is verantwoordelijk voor:

-             het opstellen van de agenda en toezenden van documenten aan de     

               leden;

-             het opstellen van de besluitenlijst en de ontwerpnotulen;

-             het laten tekenen en het bijhouden van de presentielijst, en het uitgeven  en in ontvangst nemen van de stemkaarten en  stembiljetten.

Artikel 12

Leden kunnen moties naar aanleiding van en in verband met onderwerpen die op de agenda staan van de vergadering waarvoor is opgeroepen, tot uiterlijk twee dagen voor die vergadering schriftelijk bij het bestuur indienen.

Moties van orde kunnen ook tijdens de vergadering worden ingediend.

 

WIJZIGINGEN

Artikel 13

Overeenkomstig artikel 33 lid 1 van de statuten kan dit reglement op voorstel van het bestuur dan wel de Algemene Ledenvergadering, gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering.