STATUTEN:

PAPENDRECHT, MAART 2020

 

Begripsbepalingen

Artikel 1 

In deze statuten wordt verstaan onder:

 

 1. bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 9 lid 1 en in artikel 12 lid 1 van deze statuten, te weten het bestuur van de vereniging;
 2. Algemene Ledenvergadering (ALV): de verplichte, jaarlijkse, in beginsel binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, te houden vergadering van de leden bedoeld in artikel 29 lid 3 van deze statuten;
 3. jaarrekening: de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting van de vereniging;
 4. langs elektronische weg: indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van de vereniging geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de vereniging respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de vereniging bekend is gemaakt;
 5. lid of leden: onder lid of leden worden de gewone leden, bedoeld in artikel 4 lid 2 voor zover bij of krachtens deze statuten geen nader onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt;
 6. lidmaatschap: het lidmaatschap van een lid, voor zover bij of krachtens deze statuten geen nader onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt;
 7. vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze statuten;

 

Naam, zetel en oprichtingsdatum.

Artikel 2

 1. De vereniging is genaamd: seniorenbond “de Ertepeller”
 2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Papendrecht.
 3. De vereniging is op tien november tweeduizendvijftien voor onbepaalde tijd opgericht.

 

 Doel.

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel:
  1. om in de ruimste zin op te komen voor de individuele en collectieve

rechten, wensen en belangen van senioren en om hun materiële, immateriële, sociale en culturele positie te verbeteren, mede opdat zij hun plaats als volwaardige leden van de samenleving kunnen (blijven) innemen; 

 1. om de belangen te behartigen van haar leden als belanghebbenden bij een pensioenfonds;
 2. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 1. De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettelijke weg, zulks met eerbiediging van de godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen en seksuele geaardheid van haar leden en met alle middelen welke in overeenstemming zijn met de doelstelling van de vereniging en die tot het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De vereniging kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen aangaan en in rechte optreden. De vereniging

kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen.

 1. De belangen waarvoor de vereniging in het leven is geroepen worden geacht belangen van de vereniging zelve te zijn. De vereniging wordt mitsdien geacht rechtstreeks in haar belangen getroffen te zijn, indien er sprake is van bedreiging of aantasting van de belangen van haar leden, zowel in ideële, materiële als sociale zin, een en ander in de breedste zin van het woord.

 

Leden en lidmaatschap.

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
 2. Gewoon lid van de vereniging kunnen slechts zijn meerderjarige natuurlijke personen:
  1. die de doelstelling van de vereniging onderschrijven; en
  2. die door het bestuur, overeenkomstig het bepaalde in deze statuten, zijn toegelaten tot het gewone lidmaatschap van de vereniging.
 1. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
 2. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen, onder vermelding van het soort lidmaatschap. Ieder lid is verplicht zijn adres, alsmede wijzigingen daarin onverwijld schriftelijk of langs elektronische weg aan de vereniging op te geven. Met het oog op een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de leden, is het wenselijk als eveneens opgave wordt gedaan van andere communicatiemiddelen, zoals e-mailadres en telefoonnummer.

Toetreding en toelating van leden.

Artikel 5

 1. De aanvraag tot het lidmaatschap van de vereniging wordt schriftelijk of langs elektronische weg bij het bestuur ingediend.
 2. De aanvrager zal ten genoegen van het bestuur aannemelijk moeten maken dat hij zal voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap van de vereniging.

Het bestuur kan de aanvraag afwijzen indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap toe te kennen.

 1. Het bestuur beslist over de toelating van een lid binnen één maand na de aanvraag en deelt zijn beslissing schriftelijk of langs elektronische weg mede aan de aanvrager. De toelatingsprocedure kan nader in een, al dan niet op voorstel van het bestuur, door de ledenraad vast te stellen reglement worden uitgewerkt, in welk reglement nadere vereisten aan de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen worden gesteld.
 2. Bij een afwijzende beslissing van het bestuur op een aanvraag tot toelating tot het lidmaatschap van de vereniging, is beroep mogelijk, mits een dergelijk beroep schriftelijk of langs elektronische weg wordt ingesteld binnen één (1) maand na de dag van ontvangst van de afwijzing.

 

Einde lidmaatschap en schorsing. 

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. De opzegging door het lid dient schriftelijk of langs elektronische weg aan het bestuur plaats te vinden tegen het einde van het lidmaatschapsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand één en ander onverminderd het recht van een lid tot opzegging overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:36 lid 1, tweede volzin van het Burgerlijk Wetboek. Het

lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.

            De bevoegdheid tot opzegging met onmiddellijke ingang door het lid bestaat niet in geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

 1. De opzegging door de vereniging dient schriftelijk per aangetekende post plaats te vinden tegen het einde van een boekjaar, uiterlijk vóór één (1) december van het betreffende boekjaar. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

            Wanneer voortduring van het lidmaatschap redelijkerwijze niet van de vereniging kan worden gevergd, kan de opzegging op ieder tijdstip geschieden met onmiddellijke ingang, waarvan in ieder geval sprake is wanneer:

 1. het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
 2. het lid niet meer voldoet aan de vereisten, voor het lidmaatschap gesteld;
 3. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van

(organen van) de vereniging;

 1. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
 2. het lid onder curatele wordt gesteld, alsmede wanneer door een

rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van de lichamelijke of geestelijke toestand van het lid een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk per aangetekende post van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.

 1. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige leden doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 2. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van (organen van) de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

            Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk per aangetekende post van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.

            Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 1. Elk lid kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot opzegging of ontzetting, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Onverminderd het bepaalde in de slotzin van lid 6, kan een lid dat is geschorst geen enkel recht meer doen gelden tegenover (organen van) de vereniging, waaronder ook begrepen de rechten als vermeld in artikel 8. Een gewoon lid dat geschorst is en de functie van afgevaardigde heeft, kan het aan deze functie gekoppelde vergader- en stemrecht in de ledenraad tijdens de duur van zijn schorsing niet uitoefenen.

 

  

Donateurs.

Artikel 7 

 1. Donateurs zijn als zodanig door het bestuur toegelaten natuurlijke personen, rechtspersonen of personenvennootschappen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen.
 2. Donateurs hebben geen toegang tot vergaderingen van de ledenraad. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

Rechten en verplichtingen van de leden.

Artikel 8

 1. Elk lid van de vereniging heeft onder meer het recht:
  1. deel te nemen aan verkiezingen; 
  2. zich kandidaat te stellen voor de verkiezing tot functionaris van de vereniging, met inachtneming van het daaromtrent in de statuten en de reglementen van de vereniging bepaalde;
  3. deel te nemen aan verenigingsactiviteiten;
  4. gebruik te maken van de diensten, het advies en de bijstand van (alle organen van) de vereniging, eventueel tegen vergoeding van de kosten, op nader door of namens het bestuur vast te stellen voorwaarden.
  5. Elk lid van de vereniging heeft in elk geval de plicht:
  6. tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte zal worden vastgesteld door de ledenraad; de leden kunnen daartoe door de ledenraad in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende jaarlijkse bijdrage betalen; wanneer het lidmaatschap in de loop van een lidmaatschapsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd;
  7. zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten en de reglementen van de vereniging en aan de rechtsgeldige besluiten van de organen van de vereniging en alle opgaven te doen, welke voor naleving van die bepalingen en besluiten vereist worden;
  8. zich te conformeren aan de binnen de vereniging bestaande, door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde, gedragscodes voor leden;

 

              Het bestuur is, al dan niet op verzoek van de Algemene Ledenvergadering,

bevoegd om de naleving door de leden van de sub c bedoelde gedragscodes, alsmede van de vorenbedoelde aanvullingen daarop, te (doen) toetsen en om sancties op te leggen met inachtneming van het daaromtrent in het huishoudelijk reglement bepaalde;

 1. de belangen van de vereniging naar vermogen voor te staan;
 2. de verplichtingen, die de vereniging uit naam van zijn leden aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven.
 • Voor het overige kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de Algemene Ledenvergadering

 

 Bestuur: samenstelling, functies en benoeming.

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen aantal van ten minste vijf meerderjarige natuurlijke personen, die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd.. De benoeming van bestuurders geschiedt uit de leden.
 2. De voorzitter van het bestuur wordt door de ALV in functie benoemd.
 3. Het bestuur kan uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en/of een penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. De vice-voorzitter van het bestuur neemt bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter van het bestuur diens functie waar; hij treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter van het bestuur als zodanig.
 4. Indien het aantal bestuurders beneden het op enig moment vastgestelde minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

 

Einde bestuurslidmaatschap, ontslag en schorsing.

Artikel 10

 

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt voor een bestuurder:
  1. door zijn overlijden;
  2. door zijn vrijwillig aftreden;
  3. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;
  4. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;

 

Bestuur: besluitvorming. 

Artikel 11

 1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden in dezelfde of de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur vastgesteld.
 2. Het bestuur vergadert ten minste zes (6) keer per jaar en verder zo vaak, als de voorzitter of een van de andere bestuurders dit wenselijk acht.
 3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als bij de oproeping bepaald.
 4. Bestuursvergaderingen worden schriftelijk of langs elektronische weg opgeroepen door of namens de voorzitter van het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen. Op een daartoe strekkend verzoek van een van de andere bestuurders dient de voorzitter binnen één week na ontvangst van dat verzoek over te gaan tot oproeping tot een bestuursvergadering bij gebreke waarvan de verzoeker zelf de vergadering kan (doen) oproepen. De oproepingsbrief bevat de datum, het uur en de plaats van de bestuursvergadering, alsmede de agenda.
 5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht genomen.
 6. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Geschorste bestuurders hebben geen toegang tot de bestuursvergaderingen.
 7. De voorzitter van het bestuur heeft de leiding van de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, heeft de vice-voorzitter van het bestuur de leiding van de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter van het bestuur voorziet het bestuur zelf in de leiding van zijn vergaderingen.
 8. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een bestuursvergadering, waarin ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.      Een bestuurder kan als gevolmachtigde slechts voor één andere bestuurder ter vergadering zijn stem uitbrengen.
 1. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem in een bestuursvergadering.
 2. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten in bestuursvergaderingen genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
 3. Alle stemmingen in bestuursvergaderingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter van de betreffende bestuursvergadering bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
 4. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle in functie zijnde bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij zich allen schriftelijk of langs elektronische weg, vóór het voorstel hebben verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de voorzitter een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende bestuursvergadering wordt vastgesteld. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.
 5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan, indien het bestuur daartoe besluit, een bestuurder ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel, daaronder begrepen telefonisch, aan de bestuursvergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel (i) kan worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, (iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en (iv) het stemrecht kan uitoefenen.

 

Bestuur: bestuursbevoegdheid. 

Artikel 12

 1. Het bestuur is, behoudens beperkingen volgens de statuten, belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding     en bezwaring van registergoederen en van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een   derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. 
 3.        Het bestuur is eveneens bevoegd te besluiten tot:

                      a.     het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

  4. Nadere regels omtrent het bestuur worden door de ALV in het bestuursreglement vastgesteld.

 

Vertegenwoordiging.

Artikel 13

 1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter dan wel twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
 3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders en/of medewerkers van het hoofdkantoor, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
 4. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan de raad van toezicht één of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
 5. ten hoogste vier (4)jaar.

            Hetgeen bij of krachtens deze statuten over de benoeming van leden van de raad van toezicht is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van leden van de raad van toezicht. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster niet de plaats van zijn voorganger in, tenzij in het besluit tot benoeming anders is bepaald.

 1. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voor een lid van de raad van toezicht:
  1. door zijn overlijden;
  2. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden volgens het in lid 2 bedoelde rooster van aftreden;
  3. door zijn ontslag aan hem verleend door de ledenraad;
  4. door zijn ontslag aan hem verleend door de raad van toezicht met inachtneming van het daaromtrent in het reglement van de raad van toezicht bepaalde;
  5. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;
  6. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing

waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;

 1. door het aanvaarden van de functie van afgevaardigde, bestuurder of lid van de kiescommissie.

 

Geldmiddelen van de vereniging.

Artikel 14

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. de jaarlijkse bijdragen van de leden;
  2. overige bijdragen van de leden of van anderen;
  3. donaties, erfstellingen en legaten;
  4. subsidies;
  5. inkomsten uit vermogen; en
  6. overige baten.

 

Boekjaar, jaarverslag, jaarrekening en verantwoording.

Artikel 15

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse ALV binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenraad, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de jaarrekening ter goedkeuring aan de ledenraad over, waarbij gevoegd een verklaring omtrent de getrouwheid daarvan afkomstig van de accountant bedoeld in het volgende lid. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en door de leden van de raad van toezicht; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de lid 3 en gedurende vijf (5)  jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

 

Begroting.

Artikel 16

 1. Het bestuur stelt jaarlijks, vóór de aanvang van ieder boekjaar een begroting van inkomsten en uitgaven op.

 

Statutenwijziging.

Artikel 17

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering van de ledenraad bedraagt ten minste zeven (7) dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van de ALV.

 

 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een ALV waarin ten minste een zodanig aantal leden als is gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste twee derde (2/3) gedeelte van het aantal stemmen dat in een ALV kan worden uitgebracht, aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit vereiste gedeelte van de afgevaardigden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering van de ledenraad een tweede vergadering van de ledenraad bijeengeroepen, te houden niet eerder dan veertien dagen en niet later dan zes (6) weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering van de ledenraad aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen. 
 2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder zelfstandig bevoegd.

 

Ontbinding en vereffening.

Artikel 18

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel 31 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
 2. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de bestuurders, onder toezicht van de raad van toezicht, indien en voor zover

de ledenraad niet anders bepaalt.

 1. Bij het besluit tot ontbinding stelt de ledenraad de bestemming vast van hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vereniging is overgebleven, met dien verstande dat de na vereffening resterende reserves conform de doelstellingen van de vereniging zullen worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 2. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en reglementen van de vereniging voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd 'in liquidatie'.
 3. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging worden, nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan, bewaard gedurende de door de wet daarvoor bepaalde termijn door de door de vereffenaars daartoe aangewezen persoon.

 

Huishoudelijk reglement en andere reglementen.

Artikel 19

 1. Behoudens het elders bij of krachtens deze statuten bepaalde, worden alle reglementen van de vereniging, waaronder begrepen het huishoudelijk reglement, door de ledenraad, op voorstel van het bestuur dan wel de raad van toezicht, goedgekeurd.
 2. In het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de vereniging worden die onderwerpen geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld.
 3. Het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, en deze statuten.

 

Slotbepalingen.

Artikel 20

In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de vereniging voorzien, beslist het bestuur.