REGLEMENT BESTUUR 

Behorend bij de statuten van seniorenbond “de Ertepeller”

 

DEFINITIES

 

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 9 lid 1 en in artikel 12 lid 1 van de statuten, te weten het bestuur van de vereniging.

Huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van de vereniging zoals bedoeld in artikel 33 lid 1 van de statuten.

Algemene Ledenvergadering: het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 19 lid 1 van de statuten, te weten de uit leden bestaande algemene vergadering van de vereniging bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek.

Statuten: de statuten van de vereniging.

Vereniging: seniorenbond “de Ertepeller” zoals bedoeld in artikel 2 van de statuten.

 

VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID

Artikel 2

1             Het bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij.

 

OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING

 

Artikel 3

1             Het lid van het bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.

 

OPENHEID EN VERANTWOORDING EXTERN

 

Artikel 4

1             Het bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de vereniging en van de aan de vereniging gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.

 

2             Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.

3            Het bestuur biedt openheid over het beleid en de prestaties van de vereniging. Het bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het bestuur actief bevorderd.

 

DESKUNDIGHEID

Artikel 5

1             Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat in het bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.

2             Elk lid van het bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van het bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van het bestuur.

 

3             Wanneer een lid van het bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de overige bestuursleden.