Lidmaatschap

                                                               

De Ertepeller maakt onderscheid in :

  • leden,
  • ereleden
  • aspirant-leden en
  • niet-leden.

 

Leden

Leden zijn zij die in de ledenadministratie staan vermeld en hun contributie hebben betaald.

 

Ereleden

Ereleden zijn leden, geen zittende bestuursleden, die door de ALV zijn benoemd vanwege bijzondere prestaties.

 

Aspirant-leden

Niet-leden kunnen zich éénmalig aanmelden als aspirant-lid en betalen daarvoor géén contributie. Aspirant-leden mogen gedurende 2 volle kalendermaanden deelnemen aan alle activiteiten die door de Ertepeller worden georganiseerd. Aspirant-leden betalen dezelfde bijdrage als leden voor die activiteiten waar een eigen bijdrage voor moet worden betaald. Een aspirant-lid dat na 2 maanden besluit géén lid te worden kan niet meer deelnemen aan de reguliere activiteiten, maar kan wél als niet-lid (introducee) meedoen aan een éénmalige activiteit waarvoor een eigen bijdrage geldt.

 

Niet-leden 

Iedere persoon die niet valt onder één van bovenstaande categorieën, wordt beschouwd als niet-lid.

 

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 30,- per jaar voor het eerste gezinslid en € 27,50 voor het tweede gezinslid en wordt in principe geïnd per automatische incasso. Leden die er bewust voor kiezen géén machtiging te geven voor automatische incasso, moeten hun contributie uiterlijk vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar hebben overgemaakt.

Nieuwe leden die zich aanmelden ná 1 november betalen over dat kalenderjaar géén contributie.

 

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en loopt van 1 jan t/m 31 december en wordt ieder jaar stilzwijgend met 1 jaar verlengd tenzij het lidmaatschap wordt beëindigd.

 

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden beëindigd door opzegging; opzeggingen moeten uiterlijk 31 december bij de Ertepeller binnen zijn.

Bij overlijden wordt het lidmaatschap, nadat de Ertepeller daarvan op de hoogte is gebracht beëindigd per overlijdensdatum; over het resterende kalenderjaar wordt géén restitutie van het lidmaatschapsgeld gegeven.

 

Aanmelden als nieuw lid

U kunt zich aanmelden als nieuw lid door invulling van het inschrijfformulier. Klik op onderstaande knop.