Vrijdag 5 april Algemene Ledenvergadering

U bent van harte uitgenodigd voor de Algemene
Ledenvergadering op 5 april 2024 Aanvang: 14.00 uur

AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 17-03-2023
3. Verslag door de penningmeester over boekjaar 2023
4. Verslag door de kascommissie
5. Benoeming nieuwe kascommissie
6. Begroting 2024
7. Contributie 2024 en verder
8. Bestuursmutatie:
             Penningmeester Peter van Leeuwe en
             Bestuurslid Cobie v.d. Lugt zijn aftredend maar wel herkiesbaar.
9. Vooruitblik 2024 “Ledenaanwas" en “5-jarenplan”
10. Rondvraag
11. Sluiting